niedziela, 7 czerwca 2020

Wspólne działanie na rzecz postępowej Europy socjalnej

Prof. Tadeusz Iwiński wziął udział w kilkugodzinnym posiedzeniu on-line Rady Naukowej Fundacji Europejskich Studiów Postępowych (FEPS) z siedzibą w Brukseli, która jest intelektualnym zapleczem socjaldemokracji na naszym kontynencie. Z udziałem m.in. szefowej Fundacji Marii Joao Rodrigues (b. minister pracy Portugalii, nazywanej „matką strategii lizbońskiej”) oraz przewodniczącego Rady Enrique Baron Crespo z Hiszpanii (b. szefa Parlamentu Europejskiego) dyskutowano o obecnej sytuacji na naszym kontynencie oraz wyzwaniach stojących przed lewicą, także przed zapowiedzianą konferencją nt. przyszłości Unii Europejskiej.
Ustalono, iż w najbliższym czasie i w przyszłym roku prace Fundacji będą się koncentrować na następujących obszarach tematycznych:

1.GOSPODARKA- analiza faz kryzysu COVID i politycznych propozycji na rzecz odbudowy i stworzenia nowych europejskich instrumentów finansowych
2.ŚRODOWISKO-droga do Nowego Zielonego Ładu i sposoby w jaki może on ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy
3.TECHNOLOGIA CYFROWA- przekształcenia związane szczególnie z przechodzeniem na pracę zdalną, na zdalną edukację oraz tele-usługi publiczne
4.EUROPA SOCJALNA- przyszłość Europejskiego Filaru Praw Społecznych (czego wagę pokazał COVID), ze szczególnym akcentem na zdrowie publiczne i ochronę socjalną
5.RÓWNOŚĆ PŁCI- promowanie tematów feministycznych i związanych z równością płci oraz reorganizacja systemów opieki
6.MIGRACJA-szczególnie w kontekście kształtowania nowego partnerstwa z Afryką
7.EUROPA W ŚWIECIE- nowy multilateralizm i działalność zewnętrzna UE, zwłaszcza z uwzględnieniem USA, Chin i Rosji
8.POLITYCZNA EUROPA- wkład w konferencję nt. przyszłości Unii Europejskiej i architektura integracji politycznej
9.DEMOKRACJA –poszukiwanie nowych sposobów realizacji interesów obywatelskich, a także równoczesna analiza narastania nacjonalizmów, prawicowego ekstremizmu i tendencji autorytarnych w Europie
10.NOWA LEWICA- ocena stanowisk socjaldemokracji oraz określanie dróg jej modernizacji

W swoim wystąpieniu prof. Iwiński akcentował znaczenie cywilizacyjnego przełomu jakiego doświadczamy. Dobrze charakteryzuje go ukuty w Stanach Zjednoczonych akronim angielski VUCA (Volatility-zmienność, Uncertainty -niepewność, Complexity-złożoność, Ambiguity-niejednoznaczność). Celnie oddaje on nowe zjawiska związanez nieprzewidywalnością zjawisk, z dynamiką szybko zmieniającej się rzeczywistości, a także z coraz częstszymi elementami chaosu, który nierzadko robi wrażenie nie do ogarnięcia. Wskazywał też na potrzebę wyciągania przez rządy właściwych wniosków z obecnej pandemii ,jak również kryzysu ekonomicznego oraz unikania błędów, jakie popełniono np. przy wychodzeniu z kryzysu lat 2007-2008.

Mówca ocenił ponadto, że obecne kryzysy uwypukliły zasadniczą rolę, jaką w zglobalizowanym świecie odgrywają procesy migracji (według najnowszych danych mamy dziś łącznie ok. 350 mln migrantów i ponad 70 mln uchodźców). Zamknięte granice, zahamowane potoki migracyjne na pozór były spełnieniem marzeń niektórych sił politycznych, ale w rzeczywistości okazały się koszmarem gospodarczym. Przede wszystkim ujawnił się ostry niedostatek siły roboczej. Np. w Polsce chyba dopiero teraz w pełni doceniono rolę jaką w naszym kraju odgrywa ponad milion pracowników z Ukrainy. Uczelnie w wielu państwach zderzyły się z perspektywą znaczących strat związanych ze zmniejszonym napływem studentów z zagranicy (np. w USA studiuje ok. 300 tys. studentów z Chin). Nierzadko też rzecz dotyczy wykładowców.

Ważne znaczenie ma też rzadko uświadamiana waga finansowych środków przekazywanych przez migrantów z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, a pracujących w państwach wysoko rozwiniętych, do swoich bliskich w krajach Ich pochodzenia. Szacuje się je na ćwierć mld dol. rocznie, czyli ponad trzy razy więcej niż wynosi cała pomoc rozwojowa. Teraz już spadają one o 20-25%,co pogłębia ubóstwo oraz nierówności społeczne. A generalnie - uzdrawianie sytuacji kryzysowych wiąże się z groźbą narastania ksenofobii, a nawet rasizmu, czego ofiarą często padają właśnie migranci.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza